ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2550 เกษตรกรในชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองสองห้อง และตำบลยกกระบัตร ได้รวมตัวกันเพื่อนำศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันดำเนินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเริ่มต้นมีสมาชิก 100 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2559 มีการจัดช่วงอายุเกษตรกร และได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก และสมุนไพรปลอดสารพิษ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี เน้นการผลิตผักปลอดสารที่มีการใช้เทคนิค ความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้า โดยจัดส่งผักปลอดสารให้กับผู้บริโภคได้ถึงที่ และมีความสนใจที่จะส่งขายในรูปแบบออนไลน์ ทางโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการปลูกผักปลอดสารส่งจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย ภายใต้กลุ่มอินทรีย์ตะนาวศรี โดยผักปลอดสารที่ปลูกและจัดจำหน่ายเป็นผักพื้นบ้าน เช่น มะนาว กุ้ยช่าย ผักบุ้ง อัญชัน ผักกะเฉด เป็นต้น

อัตลักษณ์

ผักสดที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก และสมุนไพรปลอดสารพิษ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เน้นผลิตผักพื้นบ้าน ที่มีความสะอาด สดใหม่ ที่ได้รับการรับรองให้สามารถนำมาจัดจำหน่ายภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐาน GMP ในแปลงปลูกมะนาว

กระบวนการผลิต

มีการประสานงานพูดคุยภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก และสมุนไพรปลอดสารพิษ ถึงกระบวนการผลิตที่เริ่มเพาะกล้าในกระบะปลูกแล้วนำมาขยายลงในกระถาง เน้นการใช้ปุ๋ยหมัก และมูลสัตว์ ในการบำรุงดิน รวมทั้งการป้องกันแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้ จนถึงอายุการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีการจัดการปริมาณชนิดพืชผักที่ปลูกภายในกลุ่ม เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ กับเครือข่ายกลุ่มอินทรีย์ตะนาวศรีในกระบวนการผลิต

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และตลาดในพื้นที่ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร (Young Smart OTOP)


45/1 หมู่ 1 ตำบลหลวงบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
ประธานกลุ่ม คุณณัฐวดี ฉิมพาลี เบอร์โทร 094-8978767, 088-0590757 และ 0867742503