ความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ริเริ่มโดยคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 มีแนวคิดส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านมีอาชีพ โดยเล็งเห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย และความเป็นเมืองเกษตรเชิงท่องเที่ยว ผนวกกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงเป็ด และปลูกมะพร้าว จากนั้นจึงได้เริ่มทำการศึกษาข้อมูล และใช้ความรู้เดิมของคนในชุมชมจนออกมาเป็นขนมไทย ได้แก่ ฝอยทอง เม็ดขนุน ทองหยิบ ทองหยอด ขนมหม้อแกง เป็นต้น โดยเลือกใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ และความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวที่มีความหวานหอม สีสันสดใสงดงามตามความสดของไข่เป็ด (ไม่ผสมสี) และไม่ผสมสารกันบูด

อัตลักษณ์

ผลิตจากวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ หอมหวานตามกลิ่นน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การผลิตขนมไทยดั้งเดิม ร่วมกับจัดแสดงวิธีการผลิตเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเชิงท่องเที่ยว

กระบวนการผลิต

ทำการเตรียมส่วนผสม ได้แก่ ไข่เป็ด น้ำตาลมะพร้าว และกะทิ คนให้เข้ากัน และกรองขนมหม้อแกงด้วยกระชอนเพื่อความเนียนของขนม เทใส่พิมพ์สี่เหลี่ยม เคาะเพื่อไล่อากาศออก แล้วนำเข้าเตาอบ อุณหภูมิ 150-180 องศาเซลเซียส ในเวลา 25 - 30 นาที นำออกมาโรยด้วยหอมเจียวหรือเม็ดบัวตามความต้องการ ออกมาเป็นขนมหม้อแกงรสชาติหอมหวาน อร่อย

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จัดจำหน่ายตลาดน้ำโคกขาม

วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกขาม


เลขที่ 18/1 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกลุ่ม คุณนพรัตน์ รุ่งแสง เบอร์โทร 081-6945116