ความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัลเบอร์รี่และผักยิ้มเกษตรอินทรีย์ก่อตั้งโดยคุณป้า วรรณ แสงเจริญวัฒนะ หรือป้าป้อม ที่ผันตัวลาออกจากอาชีพข้าราชการสังกัดหน่วยงานกรุงเทพมหานคร มาอาศัยอยู่ภูมิลำเนาเดิมในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2551 และเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่ายูคาลิปตัส ดินทรายผสมลูกรังไม่เหมาะกับการปลูกพืชจึงทำการศึกษาหาความรู้ ปรับสภาพดินด้วยพืชตระกูลถั่วและหญ้าแฝก ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เล็งเห็นถึงการปลูกหม่อนกินผล ซึ่งเป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ค่อยพบปัญหาโรค และแมลง โดยกระบวนการปลูกไม่มีการใช้สารเคมี และผลสดสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำลูกหม่อนพร้อมดื่มได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาสูตรทำให้มีรสชาติอร่อย ให้ความหวานด้วยหญ้าหวาน ไม่ผสมน้ำตาล จากนั้นเริ่มชักชวนชาวบ้านใกล้เคียงให้หันกลับมาพิจารณาปลูกหม่อนกินผล เพื่อเป็นพืชทางเลือกทดแทนพืชเดิมที่เคยปลูกแล้วมีราคาตกต่ำ ที่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางหรือโรงงาน เช่น สับปะรด มะนาว กล้วย เป็นต้น ต่อมาได้รับกระแสตอบรับผลิตผลจากผู้บริโภคทำให้มีชาวบ้านเริ่มสนใจทำตาม จึงมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวความคิดกัน จากการที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมแนววิถีเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้หรือละเลิกการใช้สารเคมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว มีจำนวนสมาชิก 15 ราย

อัตลักษณ์

น้ำผลไม้มัลเบอร์รี่เข้มข้น ผลิตจากผลมัลเบอร์รี่สด ให้ความหวานด้วยหญ้าหวานแทนน้ำตาล และไม่ผสมสารกันบูด โดยผลมัลเบอร์รี่จะเก็บจากสวนที่ไม่มีการใช้สารเคมีทุกรูปแบบ และได้รับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่จัดทำป้ายติดตั้งที่สวนหม่อน ให้เป็นแปลงเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ในปี พ.ศ. 2560

กระบวนการผลิต

เมื่อถึงฤดูผลผลิตต้นหม่อนให้ผลหม่อนสุกที่มีสีแดงอมม่วงเข้ม สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเก็บคัดสรรลูกหม่อนที่สด สะอาด นำมาล้างน้ำแล้วผึ่งให้แห้งจึงนำมาปั่นละเอียด ผสมน้ำ เคี่ยวด้วยไฟกลางจนเดือด เติมความหวานเล็กน้อยด้วยหญ้าหวาน นำมาพักรอการบรรจุขวดพลาสติกเกรดชั้นดี ปริมาตรความจุ 250 ซีซี ปิดผนึกก่อนแช่เย็นที่อุณหภูมิ –5 องศาเซลเซียส ซึ่งในส่วนของน้ำผลไม้อื่น ๆ ที่ผลิตก็ใช้กระบวนการเดียวกัน

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัลเบอร์รี่และผักยิ้มเกษตรอินทรีย์สำหรับผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และผลิตตามใบจัดสั่งทำ

เลขที่ 689/66 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีประธานกลุ่ม คุณวรรณ แสงเจริญวัฒนะ เบอร์โทร 085-1212496