ความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวงเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2558 มีสมาชิกจำนวน 30 คน ซึ่งมีการผลิตน้ำตาลโตนดทุกวัน จัดจำหน่ายหลากหลายรูปแบบทั้งน้ำตาลปึกและน้ำตาลสด โดยใช้กรรมวิธีในการผลิตรูปแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งพื้นที่ปลูกต้นตาลมีสภาพดิน และสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้ได้น้ำตาลที่มีรสชาติหอมหวาน แตกต่างจากน้ำตาลโตนดจากแหล่งผลิตอื่น ๆ

อัตลักษณ์

น้ำตาลโตนดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการใช้สารเคมีทุกรูปแบบ มีรสชาติหอมหวาน

กระบวนการผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวงมีการประสานงานพูดคุยกันระหว่างสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล โดยใช้มาตรฐานการผลิตน้ำตาลเดียวกัน คือ นำกระบอกไปรองรับน้ำตาลโตนดบนต้นช่วงเวลาเย็น ซึ่งภายในกระบอกเก็บน้ำตาลต้องใส่เนื้อไม้พะยอมลงไปเพื่อเป็นสารกันบูด ซึ่งไม้พะยอมทำให้น้ำตาลไม่มีรสชาติขม จากนั้นนำกระบอกน้ำตาลมายังโรงแปรรูปช่วงเวลาเช้า ทำการเคี่ยวน้ำตาล เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำไปขึ้นรูป

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ส่งพ่อค้าคนกลางนำไปขายต่างจังหวัด และแม่ค้าทำขนมในพื้นที่

วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวงประธานกลุ่ม คุณทองไพ ปานหอม เบอร์โทร 095-5927054