ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นการประกอบอาชีพปลูกผักกางมุ้ง เริ่มจากปัญหาด้านสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของคุณวิโรจน์ บุญปลูก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากหาแนวทางลดการสัมผัสสารเคมี จากการบริโภคข้าวที่ปลูกขึ้นเองที่ไม่ผ่านการใช้สารเคมีทุกรูปแบบ ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพลดลง จากนั้นจึงส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ด้วยวิธีการปลูกผักกางมุ้ง ผนวกกับโครงการ 9101 ที่พัฒนายกระดับอาชีพหลักในชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชมเปลี่ยนมาปลูกผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นการใส่ใจสุขภาพที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยชนิดของผักที่ปลูกเป็นหลักคือ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง และมะเขือเทศ เป็นต้น

อัตลักษณ์

ผักสดมีลักษณะสวยงาม รสชาติดี และปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี

กระบวนการผลิต

เน้นกระบวนการปรับดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก (มูลสัตว์ แกลบดำ แกลบดิบ และกากน้ำตาล) จากนั้นนำกล้าที่เพาะในกระบะปลูกมาขยายลงในโรงเรือนกางมุ้ง และป้องกันแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้ ทำให้ได้พืชผักสวยงามน่ารับประทาน

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดในพื้นที่ชุมชน และตลาดนัดสีเขียว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านหนองประดู่ประธานกลุ่ม คุณวิโรจน์ บุญปลูก เบอร์โทร 089-2702252 และ 0904416645