ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพปลูกผักอินทรีย์ เริ่มมาจากปัญหาด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงของเกษตรกรในชุมชนตำบลช่องสะแก ทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการลดการสัมผัสสารเคมี โดยเริ่มจากการลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปลูกผักที่นำมาบริโภคในครัวเรือน ทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น ต่อมาจึงได้ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนในการปลูกผักอินทรีย์โดยที่ไม่มีการใช้สารเคมีทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมีแนวคิดเพื่อใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเหมือนใส่ใจคนในครอบครัวของตนเอง

อัตลักษณ์

ผักมีความสดใหม่และมีการใช้หยวกกล้วยเป็นภาชนะรองใส่ผัก แล้วปิดด้วยพลาสติกเคลือบเพื่อรักษาความสดใหม่ รวมทั้งเพื่อให้มีความสวยงาม โดยผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแกได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCE-PGS ระดับจังหวัดในช่วงของระยะปรับเปลี่ยน 6 แปลง คือ 3 ปี จำนวน 5 แปลง และ 1 ปี จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ตำบลช่องสะแก

กระบวนการผลิต

เน้นกระบวนการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ผสมแกลบ และใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเศษใบไม้เศษวัชพืชต่างๆ โดยหมักจนครบระยะเวลา 1 เดือน จึงนำไปผสมดินปลูก ทั้งนี้วิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชมีการใช้สมุนไพร เช่น พริกแกงเผ็ด น้ำหมักฝักคูณ น้ำหมักสมุนไพรจากพืชในท้องถิ่น บำรุงต้นด้วยฮอร์โมนไข่ และน้ำหมักต่าง ๆ โดยใช้น้ำตาลทรายแดงเป็นวัตถุดิบในการหมัก เพื่อลดการใช้สารเคมี

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ส่งจำหน่ายใน ตลาดร้านค้าชุมชน Top supermarket ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเพชรบุรี โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแกประธานกลุ่ม สุพจน์ กลิ่นพ่วง เบอร์โทร 092-8934462