ความเป็นมา

กลุ่มผักเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทยก่อตั้งโดย คุณมัลลิกา ดีประเสริฐ ซึ่งเป็นนักวิชาการการเงินที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยกลับมาอาศัยอยู่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตร ทั้งนี้ มีการเริ่มต้นจากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเกษตรกรในพื้นที่ ที่เป็นหนี้สะสมจากการทำการเกษตร จนกระทั่งค้นพบสาเหตุที่มาจากการใช้สารเคมีตามความเคยชิน และจากโฆษณาชวนเชื่อ นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกในกลุ่มที่เกิดจากการใช้สารเคมี ต่อมาจึงได้ศึกษาข้อมูลการปลูกผัก โดยเริ่มจาก คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะนาว ผักสลัด และมะละกอ รวมทั้งจัดหาเครือข่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาปลูกผักปลอดสาร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก จนกระทั่งปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทยมีสมาชิก 10 คน มีการวางแผนการปลูกร่วมกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

อัตลักษณ์

ผักสดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทยมีลักษณะสวยงาม รสชาติดีและปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี ตามสโลแกน มุ่งเน้นผลิตอาหารเป็นยา ได้รับรองมาตรฐาน Central Lab Thai รับรองผักสลัดคอส จากการตรวจรับรองจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

กระบวนการผลิต

เน้นกระบวนการปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก (สูตรผสมหญ้า มูลสัตว์ รำ แกลบดำ แกลบดิบ และหัวน้ำหมักชีวภาพ) จากนั้นนำกล้าที่เพาะในกระบะปลูกมาขยายลงในแปลง และป้องกันแมลงด้วยการทำน้ำส้มควันไม้ ทั้งนี้เทคนิคการปลูกผักสลัดลงดินให้มีลำต้นอวบ สวยน่ารับประทาน คือ การปรุงดินให้นุ่มฟูด้วยส่วนผสมจากปุ๋ยหมัก

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตตามรายการสั่งซื้อ และตามTop

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทยประธานกลุ่ม คุณ มัลลิกา ดีประเสริฐ เบอร์โทร 087-0207551 และ 090-7844858