ความเป็นมา

การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ชุมชนถ้ำเสือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนาน เนื่องจากอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรธรรมชาติ ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่การผลิตผักเป็นการผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายในพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านถ้ำเสือ ที่มุ้งเน้นการผลิตผักพื้นเมือง เช่น ผักกูด ซึ่งเป็นผักที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ มีโรงเรือนคัดแยกผัก เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองการผลิตผักอินทรีย์ และเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นค

อัตลักษณ์

ผักกูดที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ถ้ำเสือผลิตไม่มีการใช้สารเคมี จึงมีความปลอดภัยสูง มีความสดใหม่ และสะอาด

กระบวนการผลิต

นำผักกูดในพื้นที่มาขยายเพิ่มในแปลงปลูก ทำการป้องกันแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้ สารสกัดฝักคูน และสะเดา ซึ้งเทคนิคการปลูกผักกูดให้สวยน่ารับประทาน คือ การทำแหล่งน้ำรอบบริเวณพื้นที่ปลูก

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านถ้ำเสือประธานกลุ่ม คุณบุญเลิศ เติมคอน เบอร์โทร 089-8101806