ความเป็นมา

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญในการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2557 ราคาข้าวในท้องตลาดตกต่ำลง สมาชิกกลุ่มจึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าสินค้า และได้ทำการศึกษาการผลิตน้ำมันจมูกข้าว โดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกมากในพื้นที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต ทั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการศึกษาวิจัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 ได้ริเริ่มมีการแปรรูปสบู่ที่มีส่วนผสมจากน้ำมันจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่มีสรรพคุณบำรุงผิว กลิ่นหอม จนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

อัตลักษณ์

เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

กระบวนการผลิต

วิิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม มีการติดต่อประสานงานร่วมกับตำบลไร่มะขาม ตำบลถ้ำรงค์ ตำบลท่าเสน ตำบลสมอพลือ และตำบลหนองกระเจ็ด ในการผลิตข้าว และแปรรูปร่วมกัน โดยเริ่มทำการสกัดน้ำมันจมูกข้าวด้วยเครื่องสกัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการสกัดน้ำมันจมูกข้าว โดยเริ่มจากนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปปั่น แล้วนำไปคั่วเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มความหอม โดยใช้เวลาคั่วประมาณ 3 นาที จากนั้นนำมาผสมกับน้ำมันจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในภาชนะสแตนเลสบนความร้อน และผสมกลีเซอรีนคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันสบู่จะเหนียวขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมเทลงแม่พิมพ์

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

งาน OTOP ส่งออกญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขามประธานกลุ่ม คุณบรรพต มามาก เบอร์โทร 094-3455199