ความเป็นมา

สมาชิกในชุมชนบ้านคลองน้ำเชี่ยวมีทั้งหมด 198 ครัวเรือน โดยเป็นเกษตรกรสวนมะพร้าว และผลิตน้ำตาลมะพร้าว ประมาณ ร้อยละ 80 ซึ่งนับเป็นอาชีพหลักที่ส่งต่อจากรุ่นบรรพบุรุษ โดยอาศัยทักษะและความรู้ในการเก็บน้ำตาลมะพร้าว ทั้งนี้ พบว่าช่วงเวลาในการเก็บน้ำตาลมะพร้าวที่ให้ปริมาณมากที่สุดคือ ช่วงเช้าเวลา 04.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. โดยให้คนในพื้นที่มีความชำนาญด้านการปีนขึ้นต้นมะพร้าวไปปาดจั่นมะพร้าว เพื่อให้น้ำตาลไหลออกมา และนำมาเคี่ยวในกระทะจนเป็นน้ำตาล จากนั้นนำไปแปรรูป

อัตลักษณ์

น้ำตาลมะพร้าวมีรสชาติหอมหวาน อร่อย ผลิตสดใหม่ เป็นสีของธรรมชาติแท้ ๆ ได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ดาว

กระบวนการผลิต

ช่วงเวลาในการเก็บน้ำตาลมะพร้าวที่มีปริมาณมากที่สุดคือ ช่วงเช้าเวลา 04.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. โดยคนในพื้นที่อาศัยความชำนาญปีนขึ้นต้นมะพร้าวไปปาดจั่นมะพร้าวเพื่อให้น้ำตาลไหลออกมา และนำมาเคี้ยวในกระทะจนเป็นน้ำตาล จากนั้นนำไปขึ้นรูปบนโต๊ะที่ลองด้วยผ้าขาวบาง

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง และขายส่งร้านทำขนม

วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลเมืองเพชรประธานกลุ่ม คุณ ถาวร พูลสวัสดิ์ เบอร์โทร 089-8062452 และ 082-2401112