ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2518 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อทำการเกษตร แต่เนื่องจากสภาพของดินในพื้นที่มีลักษณะเป็นดินปนทราย อีกทั้งมีความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำ จึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่นิยมทำการเกษตร แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดตั้งโครงการอยู่ดีมีสุข โดยมีการผันน้ำจากแม่น้ำเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านเริ่มกลับมาทำการเกษตรอีกครั้ง ซึ่งผักที่นิยมปลูกในพื้นที่ ประกอบด้วย มะเขือ มะเขือเทศ พริก กวางตุ้ง และคะน้า จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 มีการดำเนินโครงการทำผักกางมุ้งเพื่อลดการใช้สารเคมี และทดแทนด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมัก ที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัย โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีลดน้อยลงให้มากที่สุด

อัตลักษณ์

ผักมีความสด สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ได้รับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Q ในปี พ.ศ. 2551

กระบวนการผลิต

ทำการเพาะเมล็ดในกระบะปลูก จากนั้นนำกล้ามาขยายปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง โดยใช้น้ำส้มควันไม้ในการป้องกันกำจัดแมลง และใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ในการบำรุงดินจนถึงอายุการเก็บเกี่ยว

แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดกลางการเกษตร อ. ท่ายาง และตลาดประชารัฐชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2ประธานกลุ่ม คุณนพพร อ่อนละมูล เบอร์โทร 084-7871195