ข่าวสาร

สัมมนา 26 พฤษภาคม 2561


วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการของคณะ ได้จัดการอบรมพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำนวน 24 กลุ่ม จำนวน 240 คน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ตามโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ" โดยมี รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน บรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมจันทิมา บูติก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี